Newsletter SMS

§ 1. DEFINICJE

 1. Organizator – firma Merkator Sp. J. A.M. Bubik z siedzibą w Gliwicach na ulicy Myśliwskiej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000147212, NIP: 631-10-29-865, REGON: 272762443.
 2. Regulamin Usługi Newslettera SMS – niniejszy dokument zwany regulaminem, który określa zasady i warunki świadczenia usługi Newsletter SMS.
 3. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.
 5. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 6. Uczestnik – osoba z którą Organizator zawarł Umowę.

§ 2. INFORMACJE O USŁUDZE NEWSLETTER SMS

 1. Usługa Newslettera SMS świadczona jest przez Organizatora jako bezpłatna usługa dostarczenia wiadomości SMS.
 2. Świadczenie Newslettera SMS wykonywane jest dla osób, które zamówiły usługę poprzez przesłanie swojego imienia i nazwiska oraz numeru telefonu komórkowego za pośrednictwem formularza Newsletter SMS znajdującego się na stronie internetowej: www.shindaiwa.pl
 3. Organizator zobowiązuje się do przesyłania wiadomości typu newsletter zawierających informacje o: Nowościach produktowych; Promocjach cenowych  i ofertach specjalnych ; Szczególnych wydarzeniach i akcjach związanych z marką Shindaiwa i firmą Organizatora ; Życzenia świąteczne i noworoczne.
 4. Korzystanie z usługi Newslettera SMS jest bezterminowe i dobrowolne. Każdy Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi w sposób określony w §3 ust. 1 poniżej.
 5. Podanie przez Uczestnika numeru telefonu jest niezbędne do wykonania Umowy, w konsekwencji zaś stanowi zgodę na wykorzystanie w tym celu numeru telefonu Uczestnika w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 6. Ze względu na opisany powyżej sposób świadczenia usług na podstawie Umowy, Organizator wskazuje, że jej wykonanie wymaga skorzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954).

§ 3. REZYGNACJA Z USŁUGI NEWSLETTER SMS

 1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z usługi Newslettera SMS poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. Oświadczenie Uczestnika o wypowiedzeniu Umowy należy wysłać na adres mailowy: marketing@merkator-gliwice.pl
 2. W celu rezygnacji z usługi Newsletter SMS Uczestnik jest zobowiązany do przesłania drogą poczty elektronicznej imienia i nazwiska oraz numeru telefonu komórkowego zgodnych z danymi podanymi podczas uruchomienia usługi, oraz informacji określającej chęć rezygnacji z usługi.

§ 4. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

 1. Regulamin Usługi Newslettera SMS jest dostępny na stronie internetowej: https://shindaiwa.pl/newsletter-sms.html
 2. Klauzula informacyjna dla odbiorców usług świadczonych drogą elektroniczną jest dostępna na stronie internetowej: https://shindaiwa.pl/newsletter-sms.html.
 3. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami mailowo. Adresem e-mail do kontaktu jest: marketing@merkator-gliwice.pl

§ 5. SKARGI

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane ze świadczeniem Usługi Newsletter SMS, Uczestnik może zgłaszać na każdym etapie świadczenia tej usługi.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (Merkator Sp. J. A.M. Bubik, ul. Myśliwska 25, 44-100 Gliwice) z dopiskiem „Skarga – Newsletter SMS”.
 3. Skarga dla swojej skuteczności powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, opis okoliczności stanowiących podstawę skargi oraz żądanie skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, a Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 7. ZMIANA REGULAMINU

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Usługi Newslettera SMS w każdym czasie w przypadku: zmiany podmiotowej Organizatora, zmian systemu technologicznego mającego wpływ na Usługę Newslettera SMS, zmian organizacyjnych i logistycznych, wpływających na świadczenie Usługi Newslettera SMS.
 2. Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu Usługi Newslettera SMS w formie wiadomości tekstowej (SMS) na podany numer telefonu.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi Newslettera SMS, co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
 2. Organizator zawiadomi o zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usługi Newslettera SMS co najmniej jeden miesiąc przed planowanym zawieszeniem lub zakończeniem świadczenia Usługi Newslettera SMS poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.merkator-gliwice.pl

 

REJESTRACJA

ZAREJESTRUJ SWOJĄ SHINDAIWĘ

Uzyskaj przedłużoną gwarancję! Wystarczy zarejestrować swoją SHINDAIWĘ. Więcej informacji uzyskasz klikając na przycisk.
REJESTRACJA

Newsletter SMS

Bądź na bieżąco z naszymi nowościami Echo!

Zapisanie swoich danych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Usługi.